1.19 Minecraft Servers

Server
1
Brazil flagOnline1.19
2
Philippines flagOnline1.19
3
Philippines flagOnline1.19
5
United Kingdom flagOnline1.19
6
United States of America flagOnline1.19
7
Brazil flagOnline1.19
8
New Zealand flagOnline1.19
9
United States of America flagOnline1.19
10
United States of America flagOnline1.19
11
Australia flagOnline1.19
12
United States of America flagOnline1.19
13
Germany flagOnline1.19
14
United States of America flagOnline1.19
15
United Kingdom flagOnline1.19
16
United States of America flagOnline1.19
17
United States of America flagOnline1.19
18
Finland flagOnline1.19
19
England flagOnline1.19
20
United States of America flagOnline1.19
21
Canada flagOffline1.19
22
Malaysia flagOffline1.19
23
Brazil flagOffline1.19
24
United Kingdom flagOffline1.19
25
United States of America flagOffline1.19
26
United States of America flagOffline1.19
27
Peru flagOffline1.19
28
Spain flagOffline1.19
29
United States of America flagOffline1.19
30
United States of America flagOffline1.19
31
United States of America flagOffline1.19
32
Germany flagOffline1.19
33
United States of America flagOffline1.19
34
Germany flagOffline1.19
35
United States of America flagOffline1.19
36
United States of America flagOffline1.19
37
United States of America flagOffline1.19
38
United States of America flagOffline1.19
39
United States of America flagOffline1.19
40
United Kingdom flagOffline1.19
41
United Kingdom flagOffline1.19
42
Slovenia flagOffline1.19
43
United States of America flagOffline1.19
44
United States of America flagOffline1.19
45
United States of America flagOffline1.19
46
United States of America flagOffline1.19
47
India flagOffline1.19
48
Germany flagOffline1.19
49
United States of America flagOffline1.19
50
Poland flagOffline1.19